My portfolio - Mon portfolio - Lise Vanasse

Snowflakes

Snowflakes taken in macro.

depth of fieldlightmacrosnowsnowflakeswinter